در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

جلد اثر یا فهرست

جلد اثر یا فهرست

تصویر اول اثر

تصویر دوم اثر

تصویر سوم اثر

فنی مهندسی

برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک

جزوه آموزشی سیستمهای کنترل خطی

رامین نادری

کتاب و جزوه

سایر موارد (با توضیح)

80

حرفه ای

این درس به منظور آشنایی با اصول تئوری کنترل کلاسیک طراحی گردیده است. مفاهیمی از قبیل تابع تبدیل، فضای حالت، فیدیک، پایداری و تحلیل عملکرد سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان بررسی می‌شوند. طراحی سیستم کنترل در حوزه زمان و حوزه فرکانس با استفاده از روش‌های کلاسیک نیز مطالعه می‌شود.
فصول اصلی جزوه به شرح زیر است:

1. مقدمه 5
2. تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن 8
3. مدلسازی سیستمهای کنترل 13
4. ساده سازی بلوک دیاگرام 19
5. تحلیل پاسخ زمانی سیستمهای خطی 22
6. تحلیل پایداری به روش راث-هورویتز 31
7. مکان هندسی ریشه‌ها 34
8. تحلیل پاسخ فرکانسی سیستمهای خطی 40
9. تحلیل پایداری با روش نایکوئیست 48
10. طراحی کنترل کننده PID 55
11. طراحی کنترل کننده Lead و Lag 58

اساتید و دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطی دانشگاههای کشور

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید