در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

جلد اثر یا فهرست

جلد اثر یا فهرست

تصویر اول اثر

تصویر دوم اثر

تصویر سوم اثر

کشاورزی و محیط زیست

محیط زیست

کاربرد

رامین

پایان نامه و گزارش

سایر موارد (با توضیح)

پنجاه

متوسط

مغناطیس

محیطزیست

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید