در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تصویر گواهی

تصویر تاییدیه

تصویر اول اختراع

تصویر دوم اختراع

تصویر سوم اختراع

فنی مهندسی

برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک

اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده

رامین نادری و امین بدری پور

نمونه آزمایشگاهی

اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران

55137

1389

اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده

اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده

اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده
قابل ویرایش است
قابل ویرایش است

فروش ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید