بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تاییدیه

تاییدیه

تصویر اول طرح

تصویر دوم طرح

تصویر سوم طرح

فنی مهندسی

مهندسی پزشکی و زیست فناوری

توليد هيدروژل هاي زيستي

فرآيند پژوهان زيستي

نمونه نیمه صنعتی

مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

ظرفیت تولید اسمی در سال قیمت فروش محصول میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش سود ناخالص از فروش محصول در 5 سال

• خدمات:
فراوري پليمرهاي زيستي به منظور استفاده در صنايع مرتبط
• محصولات:
توليد انواع هيدروژلهاي زيستي با کاربرد در کشاورزي و محصولات بهداشتي
توليد نانو ژلهاي بيوپليمري
توليد بيوپلاستيک
توليد بيوفيلم
توليد بايندرهاي بيوپليمري به منظور استفاده در فرمولاسيون غذاي دام وآبزيان
تثبيت آنزيم و سلولهاي ميکربي
توليد فيلترهاي تنفسي جاذب ذرات آلاينده
توليد انواع کمپوزيتها وبيواکتيوها بر پايه بيوليمر
توليد کودها و سموم آهسته رها با پوشش بيوپليمر

• هيدروژلهاي زيستي ترکيباتي پليمري بامنشا زيستي بوده که باانجام فرآوري شيميائي وبااستفاده ازعوامل کراسلينک کننده تشکيل شبکه هايي ازمسيلهاي بادوام داده وبدليل خصوصيت هيدروفيليک موجب نفوذ مولکولهاي آب دراين شبکه ها شده بنابراين چندبرابروزن خودآب رادرخودنگه مي دارند. اين مواد ازنظربارالکتريکي داراي انواع آنيوني ، کاتيوني وخنثي بوده که نوع آنيوني آن درکشاورزي حائز اهميت است .اين مواد به عنوان جاذب آب ، درافزايش ظرفيت نگهداري وجذب آب درخاک مورداستفاده قرارميگيرندواين خصوصيت براي مقابله باشرايط کم آبي وکاهش اثرات سوء تنش خشکي اهميت بسزائي دارد.

موارد دیگر ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید