بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تاییدیه

تاییدیه

تصویر اول طرح

تصویر دوم طرح

تصویر سوم طرح

کشاورزی و محیط زیست

صنایع غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی

توليد پروبيوتيک ها غذایی، کودکان، طیور و آبزیان

هسته فناور سعيد ميردامادي

ابتدایی

ظرفیت تولید اسمی در سال قیمت فروش محصول میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش سود ناخالص از فروش محصول در 5 سال

باکتريهاي پروبيوتيک مجموعه اي از باکتريهاي لاکتيک وساير باکتريها هستند که بصورت زنده درموادغذائي افزوده ومصرف مي شوند. مصرف باکتريهاي پروبيوتيک مانند Bifidobacterium,Lactobacillosدرصنايع لبني سبب حفظ تعادل فلورميکربي دستگاه گوارشي ، مقاومت درمقابل باکتريهاي بيماريزا وافزايش تحمل افرادبه لاکتوزميشود.لذاسعي درفرمولاسيون وتوليدباکتري هاي پروبيوتيک جهت مصرف درغذاي دام مي گردد.

1- توليد استارتر کالچر هاي صنايع لبني
2- توليد پروبيوتيک هاي مورد استفاده در غذاي انسان
3- توليد و فرمولاسيون هاي پروبيوتيک کودکان و نوزادان
4- توليد پروبيوتيک هاي دام، طيور و آبزيان
5- شناسايي و کنترل کيفي پروبيوتيک هاي وارداتي از جمله شناسايي پروبيوتيک هاي دستکاري شده ژنتيکي وارداتي
6- توليد سيمبيوتيک ها و سينبيوتيک ها با فرمولاسيو ن هاي پايدار

• فکس: l021-56276636
• ايميل: mirdamadi@irost.org
• وب سايت: http://www.irost.org

موارد دیگر ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید