بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است