بهره‌برداری از ایده و فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با ایده شروع میشود و به بازار ختم می‌گردد

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

اسپری و پانسمان تسریع کننده انعقاد خون

نام مخترع : سالار حقیری محل ثبت :
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشک ... شماره ثبت اختراع : 76849
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

تولید الیاف گیاهی سلولزی

نام مخترع : مغداد کمالی مقدم محل ثبت :
رشته تخصصی : صنایع شیمیایی و پلیم ... شماره ثبت اختراع : ثبت اختراع به شماره48038
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

جوراب ماساژ و ضد سرطان

نام مخترع : حسن قنبری محل ثبت :
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشک ... شماره ثبت اختراع : 77565
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

دست کش ماساژ و ضد سرطان

نام مخترع : حسن قنبری محل ثبت :
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشک ... شماره ثبت اختراع : 77547
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

شیر آب سر خود اجاق گاز

نام مخترع : سید محمد امین خلیلی محل ثبت :
رشته تخصصی : صنایع شیمیایی و پلیم ... شماره ثبت اختراع : 69280
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری