در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

دستگاه بذر ریز خاک ریزتمام اتوماتیک Automatic Seeder

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 72823
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-09-22

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

دستگاه بذر ریز خاک ریز نیمه اتوماتیک Semi Automatic Seeder

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 71850
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-07-17

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

دستگاه بذر ریز خاک ریز دستی Manual Seeder

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 71851
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-07-17

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

دروگر برنج Rice Peaper

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 69626
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1392-10-16

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

دستگاه تاریکخانه رشد نشاء برنج Dark House

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 69926
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-02-26

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر