در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید

جستجو TM / نشان های تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

www.prestigio.ir

نام مالک : www.prestigio.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.prestigio.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.prestigio.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.moghadamati.ir

نام مالک : www.moghadamati.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.moghadamati.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.moghadamati.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.androidacc.ir

نام مالک : www.androidacc.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.androidacc.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.androidacc.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.parsianforum.com

نام مالک : www.parsianforum.com محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.parsianforum.com
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.parsianforum.com

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.olive-soft.ir

نام مالک : www.olive-soft.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.olive-soft.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.olive-soft.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش