برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد

جستجو TM / نشان های تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

www.ecogeek.ir

نام مالک : www.ecogeek.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : محیط زیست نام ثبتی : www.ecogeek.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.ecogeek.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.aryait.ir

نام مالک : www.aryait.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.aryait.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.aryait.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.lordnet.ir

نام مالک : www.lordnet.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.lordnet.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.lordnet.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.rahatv.ir

نام مالک : www.rahatv.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : سینما و تئاتر، انیمیشن و ... نام ثبتی : www.rahatv.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.rahatv.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.ariawebhost.ir

نام مالک : www.ariawebhost.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.ariawebhost.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.ariawebhost.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش