بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است

جستجو TM / نشان های تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

www.khozestani.ir

نام مالک : www.khozestani.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.khozestani.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.khozestani.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.behkhan.ir

نام مالک : www.behkhan.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.behkhan.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.behkhan.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.shangol.ir

نام مالک : www.shangol.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.shangol.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.shangol.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.garmasir.com

نام مالک : www.garmasir.com محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.garmasir.com
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.garmasir.com

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.mihaniha.ir

نام مالک : www.mihaniha.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.mihaniha.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.mihaniha.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش